استفاده از خدمات سه نیک بعنوان کاربر هزینه ندارد و رایگان است فقط درصورت رزرو نوبت شامل هزینه می باشد که بازای هر رزرو مبلغ 1000 تومان و تا سقف 5000 تومان می باشد